Bílá magie - Veštění

Věštění, historie, Bible

Bílá magie: Věštění má dlouhou tradici.

Ve všech starověkých kulturách bylo všeobecně platné, a z Bible to víme také, že proroci již celá staletí hráli velmi důležitou roli. Byli považováni za mluvčí Boha, za zprostředkovatele jeho poselství k lidem. Například Mojžíš zprostředkoval izraelskému lidu po útěku z egyptského otroctví Boží zákony, které se měly stát základem pro jejich budoucí život. Dnes se označení prorok nebo věštec používá jako rovnocenné.

Ale bibličtí proroci nebyly v první řadě označováni jako hlasatelé budoucích událostí. A pokud jimi i byli, tak v žádném případě neodkrývali vizi přesně dané budoucnosti, právě naopak, odhalovali jen možné budoucí události. Svobodná vůle lidí nebyla omezována. Člověk se musel tak jako předtím rozhodovat sám, jakým způsobem chce žít, a tím si sám určil vývoj svého dalšího života.

Biblická kniha proroka Jonáše odhaluje názorným způsobem, co si může člověk pod nahlížením do své možné budoucnosti představovat. Jonáš předpověděl obyvatelům Ninive zánik jejich města, ale nebyl to nezvratitelný osud. Lidé měli uskutečnění této vize ve svých vlastních rukou. A jelikož se po tomto vyslovení varování obrátili k Bohu, zůstal zánik tohoto města neuskutečněný. Proroctví se nenaplnilo. Proroka Jonáše pobouřilo, že se jím předpovězena temná budoucnost neuskutečnila. Že by se to dotklo jeho cti? Biblický text už neprozrazuje, jak se Jonášovi tato jeho předpověď zjevila.

Když člověk spí, duše nabývá na své svobodě a může se dostat k náhledu do budoucnosti. Jinak se zpráva u Josefa (1. kniha Mojžíšova, kapitoly 30, 35, 37 a 39-50). Josefovi, největšímu miláčkovi svého otce Jakuba, se již v dětském věku zjevovaly v symbolických snech budoucí události. Avšak u jeho nevlastních bratrů se stal se svým prorockým nadáním velmi neoblíbený. Dohodli se, že musí zemřít, prodali ho, ale nakonec jen do otroctví. Z karavanů se Josef nakonec dostane do Egypta. Tam se stává poté, co překoná všechny intriky, druhým nejdůležitějším mužem státu, protože pouze on umí rozpoznat a interpretovat sny faraóna jako prorocké vize.

Máte problémy udělat nějaké rozhodnutí? Nevíte, jak by měl vypadat váš další krok nebo jaké následky bude mít vaše jednání? Pomůžeme vám nahlédnout do možné budoucnosti a budeme vás provázet v procesu rozhodování. Zkuste si představit, kolik věcí byste udělali jinak, kdybyste věděli, jaké následky to bude mít. Právě toto vám pomůžeme uskutečnit.


Jsme tady, abychom vám pomohli a těšíme se, že vás můžeme přitom doprovázet.

Proste a dostanete; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.

Biblické příběhy o Jonášovi a Josefovi blíže objasňují: Pokud je něco předpovězeno, vyzývá to lidi k něčemu. Svým jednáním určují, zda se jejich vize uskuteční nebo ne. Obyvatelé Ninive mohli svou hrozbu zvrátit. Faraónovy sny poukazovali na blížící se hladomor a tím pomohly při vyřešení problému. Během 7 let vytvářeli zásoby potravin tak, aby byli zabezpečeni v letech, kdy úroda nebyla dostatečná. Egypťané nemuseli trpět hladem.

Raní křesťané postavili jejich mladou víru do Nového zákona. A ten je plný proroctví. Marie se Božím proroctvím, které jí seslal anděl Gabriel dozví, že porodí Ježíše (Evangelium podle Lukáše, kapitola 1, verše 30-33 ).

Ve druhé kapitole Matoušova evangelia se dočteme, že Kašpar, Melichar a Baltazar byli tři mudrci (astrologové) z Východu. Král Herodes chtěl novorozeného krále židů vyhledat a zabít ho.


Herodes falešně uprosil mudrce, aby mu pomohli najít a sdělit mu místo narození Mesiáše. Nicméně ve snu bylo těmto 3 mudrcům sesláno poselství, aby se nevraceli zpět k Herodovi, protože by tak mohli ohrozit život Ježíše. Josefovi byla také seslaná vize ve snu. Herodes nechá vyvraždit všechny malé děti. Svatá rodina se však náhle vytratí do Egypta a děťátko jménem Ježíš tak unikne hrůzostrašné smrti.

Když se začtete do Nového zákona, zjistíte, že proroctví pro evangelisty nepředstavuje nic takového hrůzostrašného. Právě naopak - stále podotýkají, že v jejich textech popsané události z Ježíšova života byly předpovězeny proroky již mnoho století před jeho příchodem. V celém životě Ježíše, od jeho narození až po jeho smrt na kříži, vidí evangelisté naplnění slov proroků.

Další Josefova vize ve snu zapříčiní jejich návrat z egyptského exilu do země Izrael. Herodes zemřel, už jim více nehrozí žádné nebezpečí. Na cestě do vlasti dostane Jozef třetí poselství, znovu ve spánku a znovu z úst anděla: Do Galileje, ne do židovské země, by se měl navrátit se svými milovanými. V Nazaretu, tak jak mu bylo zvěstováno v poselství, budou více v bezpečí před napadením Herodova syna Archelaua.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.