Významy ䷀

I-ťing

Bílá magie

Z Číny pochází Konfuciem objevené I-ťing orákulum. Orákulum vidí nejenom situace, ve kterých se momentálně nacházíme, ale zároveň poukazuje i na to, jak se určitá situace vyvíjí a vyvine. I-ťing orákulum se skládá ze 64 symbolů, které se skládají z 6 plných nebo přerušovaných čar. Linie plynou nejenom nepřetržitě nebo přerušovaně, ale při I-ťingu můžeme zažít i enormní změny a možnosti (4096)

Máte nějakou otázku? Soustřeďte se na vaši otázku... Klikněte potom na I-ťing Online.

I-ťing Hexagram 01

1. KIEN

Jednání
Tak jak se neustále mění obloha, tak se moudrý člověk ustavičně snaží o to, být vnitřně čím dál tím víc silnější

KLÍČOVÉ POJMY: Velká síla, rychlý pokrok, živý nový pohyb a kreativita, dostatek síly dosáhnout nové cíle, důsledné jednání. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 02

2. KUN

Být chápavý a vnímavý
Tak jak se mustang podřídil člověku, moudrý člověk ví, že se musí podřídit a následovat vedení.

KLÍČOVÉ POJMY: Trpělivost, přemýšlet, věřit v něco, být skromný, intuice, jednat rozvážně, nepopsatelná trpělivost, moudré jednání. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 03

3. DSCHUN

Pustit se do něčeho, chopit se řešení určitých věcí
Moudrý člověk ví, že i stéblo trávy dokáže prorazit i skrz tu nejtvrdší zem.

KLÍČOVÉ POJMY: Plachost, sbírat zkušenosti, řešit problémy, těžký začátek, vypracovat se, zasadit se za něco. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 04

4. MONG

Unáhlené jednání
Moudrý člověk vidí, jak si malé potoky vytvářejí v zemi svoje cesty a stávají se silnými proudy. Moudrý člověk ví i to, že to všechno je možné dosáhnout jenom trpělivostí.

KLÍČOVÉ POJMY: Laickost, nadšení, nevědomost, neuvážené, unáhlené a tvrdohlavé jednání, tvrdohlavost. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 05

5. HSÜ

Plánování do budoucnosti
Rozumný člověk se připraví na déšť, když se nad krajinou stahují mračna.

KLÍČOVÉ POJMY: Odpočinek, připravit se na něco, zařídit se, další vzdělávání, cvičení, pokoj na přemýšlení. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 06

6. SUNG

Řešení konfliktů
Nebe a moře jsou a budou od sebe navždy oddělené. To připomíná moudrému člověku to, že konflikty jsou něco nevyhnutné.

KLÍČOVÉ POJMY: Hádka, spor, odpor, konflikt, neslučitelnost, kompromis. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 07

7. SCHI

Hledat spolubojovníky
Moudrý člověk se domnívá, že pod zemí se nachází drahocenná voda. Moudrý člověk se snaží normálním myšlením ovlivnit lidi, aby ukázali svoje silné stránky.

KLÍČOVÉ POJMY: Pořádek, tvrdost, mít cíl před očima, věrnost, inspirace, sebeláska, síly, odměna. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 08

8. PI

Vytvořit jednotu
Moudrý ví, že hodně řek spolu vytváří moře.

KLÍČOVÉ POJMY: Vytvořit jednu skupina, připojit se ke skupině, následovat vůdce, najít místo ve skupině, být členem skupiny. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 09

9. SIAU TSCHU

Hledat krátké cesty
Rozumný člověk ví, že i slabý vítr dokáže zahnat oblaka.

KLÍČOVÉ POJMY: Mít cíle před očima, nad vším několikrát popřemýšlet, reagovat spontánně, pozornost, projektové manažerství, žít v přítomnosti. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 10

10. LÜ

Jednat klidně
Moře a nebe se nikdy nehádají. Nebe i moře uskutečňují a vykonávají cenné věci. Moudrý člověk si je jistý, že právě pořádek a pokrok od toho všeho závisí.

KLÍČOVÉ POJMY: Promyslené jednání, moci jednat, jemnocit, dobré způsoby zacházení, slušnost, držet emoce pod kontrolou. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 11

11. TAI

Spolupráce
Nebe na zemi! Moudrý člověk ví, že blahobyt a chudoba rychle pominou a snaží se oboje využít ke štěstí všech.

KLÍČOVÉ POJMY: Celistvost, jednota, dobrý život, výkonnost, slušné chování, respekt, jedna jednota přinášející vzájemnou pomoc. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 12

12. PI

Objasnění
Děje se čím dál víc nepokoje, dobro bojuje proti zlu. Moudrý člověk se stáhne zpět a šetří svoje síly na vytvoření přeměn.

KLÍČOVÉ POJMY: Bezmocnost, přísnost, chaos, pokles úrovně, pád, zkáza, podplatitelnost, objasnění, moment, který se nikdy nezmění. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 13

13. TUNG JEN

Vzájemně vycházet
Dým a oheň stoupají do nebe, moudrý člověk se právě tím inspiruje a usiluje dosáhnout stále víc a víc a v tom ohni rozpoznává “přátelský” oheň.

KLÍČOVÉ POJMY: Dobro, přátelství, porozumění, uznat za dobré, velkorysost, životní styl, jednota. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 14

14. DA YU

Mít schopnosti na dosažení úspěchu
Moudrý člověk ví, že na tmavém místě může svíčka přinést hodně světla, které člověku přináší tolik útěchy.

KLÍČOVÉ POJMY: Síla, principy, pokorné vedení, odvaha, jednat správně, dobro, šlechetnost. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 15

15. KIEN

Skromnost
Moudrý člověk ví, že existuje východ a západ slunce a proto zůstává skromný i tehdy, když v rukou má velkou moc a úspěch.

KLÍČOVÉ POJMY: Pokora, harmonie, rovnost, rozvážnost, poslušnost, jednoduchost, skromnost. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 16

16. YÜ

Očarovat druhé lidi
Hudba dokáže roztancovat lidi, moudrý ví, co člověk potřebuje a proto využívá svoje vědomosti na to, aby spojil lidi dohromady.

KLÍČOVÉ POJMY: Vzrušení, účast, chuť, pospolitost, energie, šmrnc, radost. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 17

17. SUI

Přizpůsobit se době
Vynalézavý člověk cítí změnu ročních období, přizpůsobí se této změně. Zkušenost, kterou díky tomu získává, může odevzdávat svým spolubojovníkům.

KLÍČOVÉ POJMY: Přizpůsobení se, změna, poddajnost, zvyknout si na něco nové, změnit se, vývoj, vnitřní změna, oportunismus. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 18

18. GU

Náprava chyb
Moudrý člověk zkoumá, proč se potrava znehodnotila a snaží se to napravit.

KLÍČOVÉ POJMY: Lítost, vyjasnění, změna, pokrok, odškodnění, povolání, nový začátek. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 19

19. LIN

Dělat pokroky
Moudrý člověk využívá teplé dny na přípravu na ty chladné a studené, a ví, že si musí připravit zásoby.

KLÍČOVÉ POJMY: Vývoj, obnova, pomoc, dívat se dopředu. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 20

20. GUAN

Prověřit si vlastní pokrok
Moudrý člověk vidí, jak vítr hladí zem, což využívá na vidění světa vlastníma očima.

KLÍČOVÉ POJMY. Průzkum, vzdát se názoru, nepopustit, připustit chyby, přezkoušet, něco chtít vědět. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 21

21. SCHI HO

Prosadit předpisy
Když se moudrý člověk musí vyrovnat s překážkami a tvrdou rozličností názorů, rozmýšlí, jak k tomu došlo a hledá řešení.

KLÍČOVÉ POJMY: Přísnost, ochotné přizpůsobení se, neúplatnost, zdvořilost, zákonné jednání, přiměřenost. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 22

22. BI

Dívat se pod povrch
Moudrý člověk si umí cenit dobré věci, které vidí volným okem, ale ještě radši vidí věci, které osloví ducha a duši.

KLÍČOVÉ POJMY: Povrchní pozorování, první setkání, tajná šikovnost a zručnost, vlastnosti, pozitivní vyzařování, osobnost, vnitřní pokoj. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 23

23. BO

Zhroucení, sesypání
Moudrý člověk rozpozná a vidí, když budově hrozí zhroucení a je rozhodnutý vystěhovat se.

KLÍČOVÉ POJMY: Zkáza, záhuba, rozpad, únava, sesypání se, kolísavost mysli, zhoršení, životní zážitek, před kterým není cesty zpět. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 24

24. FU

Pozitivní změna
Moudrý člověk ví, že po temných a tmavých ročních obdobích přichází jaro a připravuje se na to.

KLÍČOVÉ POJMY: Nasměrování, nárůst, změna, snaha směrovat napřed, nový začátek, změna k lepšímu. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 25

25. WU WANG

Žít v souladu s vyššími smysly
Moudrý člověk rozpozná, že všechno je řízené něčím vyšším a následuje tento plán.

KLÍČOVÉ POJMY: Sebekontrola, pozornost, kontrola, čistota, morální jednání, čestnost, důvěra, čest. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 26

26. DA TSCHU

Sebeovládání
Moudrý člověk následuje jenom tu správnou cestu. Kdyby musel opustit chodník, vždy si zachová čistotu.

KLÍČOVÉ POJMY: Tvrdohlavost, síla, vlastní tvrdost, neúnavnost, silná vůle, síly, vytrvalost, cílevědomost, trpělivost. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 27

27. I

Postarat se nejen o sebe, ale i o druhé
Moudrý člověk se stará o své tělo a ducha a tím zde může být lépe pro druhé a podporovat je.

KLÍČOVÉ POJMY: Řídit, chráněný, podněcování, vzestup, cítit se dobře, pomoc, být nápomocný. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 28

28. DA GO

Přerozdělit si problémy a těžkosti
Moudrý člověk ví, jak zastavit čas, který přišel tak, aby nenastal žádný krach a krize.

KLÍČOVÉ POJMY: Podat pomoc, oddech, změna, obměna, přerozdělení uzavřít kruh, navodit klid, šířit radost, být ostatním nápomocný. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 29

29. KAN

Reagovat na výzvy
Moudrý člověk umí využívat přírodu, díky čemuž si osvojí mnoho užitečných věcí.

KLÍČOVÉ POJMY: Vynalézavost, dobré reflexy, promyšlené jednání, změna, pohyblivost, odvaha. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 30

30. LI

Být ostatním dobrým příkladem
Moudrý člověk se vždy snaží obnovit svoje síly, čímž nastavuje určitou míru i pro ostatní.

Moudrý člověk ví, že svým jednáním motivuje ostatní. Proto je pro ostatní dobrým příkladem. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 31

31. HIEN

Jít určitým směrem
Moudrý člověk je vždy skromný a pokorný, rád přijímá rody druhých a hledá tu správnou cestu.

KLÍČOVÉ POJMY: Moc, tvořivý nápad, tip, pevná vůle, půvab, vliv, moc, zvláštní zájmy, šikovné jednání, stimul. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 32

32. HONG

Udržovat pokrok
Moudrý člověk pozoruje změny přírody, zjišťuje a ví, jak využívat přírodní cykly, tak aby pokrok postupoval dál.

KLÍČOVÉ POJMY: Vytrvalost, soudržnost, stabilita, vyzrálost, neúnavnost, postupovat dál, zachování, stálost. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 33

33. DUN

Ustoupit, stáhnout se
Moudrý člověk ví, jak rozložit svoje síly a připravit se na horší časy.

KLÍČOVÉ POJMY: Ústup, stáhnout se, obrátit se zády, samota, střádání, návrat, změna, být sám. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 34

34. DA DSCHUANG

Krotit svou impulsivnost
Múdry človek činí dobré pokroky, keď neodbočuje od jasnej cesty, ale sa jej pridŕža.

KĽÚČOVÉ POJMY: Nájsť seba samého, spoznať svoje vlastné “ja”, spoznávať, prehliadať, poznatok, vedenie. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 35

35. DSIN

Využívat moment
Moudrý člověk ví, že po východu Slunce následuje čas jednat.

KLÍČOVÉ POJMY: Užívat dne, hledět dopředu, tanec, radost přinášející událost, dobré dny, štěstí být vždy na správném místě. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 36

36. MING I

Překonat těžké časy
Moudrý člověk poskytne ostatním útočiště, když jim hrozí nebezpečí, svoje jednání omezí jenom na to nejnutnější a čeká na příležitost, opět přinést světlo do temnoty.

KLÍČOVÉ POJMY: Nepříjemné věci, starosti a problémy, smůla, starost, neštěstí, konflikty, beznadějná situace, válka, utrpení. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 37

37. GIA JEN

Udělat pořádek
Moudrý člověk je za právo a pořádek, ví, že jasnost a pravda, které bazírují na rovnosti a pořádku, urychlují další rozvoj.

KLÍČOVÉ POJMY: Hlášení (vysvětlení), stupně, seřazení, pořadí, každodenní život, strukturované cesty, nadřízený, představenstvo (předsednictví), preventivní opatření, delegovat. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 38

38. KUI

Uvolnit napětí
Moudrý člověk umí využít oheň ve svůj prospěch - na zahřátí i na vaření.

KLÍČOVÉ POJMY: Hádka, vzpoura, nenávist, překážky, zpupnost, zhoršení, protiklad, revoluce, spory. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 39

39. GIAN

Narazit na překážky
Moudrý člověk bere překážku jako dar z nebes, protože se z něj může něco naučit.

KLÍČOVÉ POJMY: Snaha, etapové vítězství, vytrvalost, poznání, všude použitelný, vítězit. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 40

40. HIA

Osvobození
Moudrý člověk ví, že musí bojovat dál, i přes to, že má vítězství na dohled.

KLÍČOVÉ POJMY: Být vyrtvalý, oddanost a odevzdanost, mít cíl před očima, odvaha, vytrvalost. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 41

41. SUN

Akceptovat hranice
Moudrý člověk ví, že ne vždy se dá ze starého vytvořit něco nového.

KLÍČOVÉ POJMY: Překážky, tabu, omezení, volný prostor, dálka, malý nebo velký. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 42

42. I

Překročit hranice
Moudrý člověk ví, jak využít dobrou šanci, která se mu nabízí.

KLÍČOVÉ POJMY: Množit, bohatost, nekonečný, všechno v nadbytku, šance, příležitosti, vliv, trend, šikovnost. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 43

43. GUAI

Jít tím lepším směrem
Moudrý člověk jedná vždy fér. Před očima má nějaký cíl, na který se zaměřuje, avšak dokáže odbočit i z cíle, když v tom vidí lepší příležitost.

KLÍČOVÉ POJMY: Síla, být soustředěný na určitý bod, cílevědomost, účelnost, odvaha. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 44

44. GOU

Bojovat proti slabostem
Moudrý člověk ví, že příroda a přírodní síly se nedají nijak a ničím zastavit a ví, že lidé sebou nechají manipulovat.

KLÍČOVÉ POJMY: Vábení, určitý stimul, půvab, platnost, manipulování, někoho přemluvit, zradit, jednat, prosazený požadavek. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 45

45. TSUI

Vytvořit společenství
Moudrý člověk vidí jak z malých potůčků vznikají velké řeky a ví, že společenství způsobuje a vytváří něco velké.

KLÍČOVÉ POJMY: Jednota, soudržnost, příbuzenství, členství, tým. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 46

46. SCHONG

Dostat se na vrchol
Moudrý člověk ví, že i jedno malé zrnko dokáže nasytit mnohé a snaží se to využít.

KLÍČOVÉ POJMY: Práce, trápení, duel, cvičení, námaha, pohyb, síla, energie, pracovní nasazení. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 47

47. KUN

Překonat vyčerpání
Moudrý člověk se nenechá ničím vyvést z míry. Pamatuje na to jak, mít nevydařené situace pod kontrolou.

KLÍČOVÉ POJMY: Sklíčenost, starost, nemyslet čistě, vysílenost, odpad, přehánění, přepracování, vyhoření, burnout, ztráta odvahy. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 48

48. DSING

Uvědomění si svých vlastních vnitřních možností
Moudrý člověk ví, že hluboko v jeho nitru leží skryté síly, které dokáže využít.

KLÍČOVÉ POJMY: Skryté síly, zručnost, cvičení, hodně potenciálu, duchovní bohatství. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 49

49. GO

Vnitřní změna
Moudrý člověk pozoruje přírodu a vidí schopnosti a způsob jednání zvířat, co vidí i ve světě a snaží se to využít.

KLÍČOVÉ POJMY: Restrukturalizace, změna, nové strukturování, pokrok, něco nové přijmout. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 50

50. DING

Akceptovat svoje povolání
Moudrý člověk ví, co má dělat a najde si čas na to, aby zvážil, co je pro něho to nejlepší.

KLÍČOVÉ POJMY: Kvalifikace, pracovní místo, kariéra, výzva, naplnění, účel, plán, snaha, osud, dispozice, cíl. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 51

51. DSCHEN

Překonat krizi
Moudrý člověk ví, že po hromobití následují blesky a hledá útočiště před bouří.

KLÍČOVÉ POJMY: Cílevědomost, vnímavost, klid, niterný duševní klid, jasná představa, myslet dopředu. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 52

52. GEN

Žít v přítomném okamžiku
Moudrý člověk ví, že i v těžkých časech musí konat moudře a rozvážně, na to, aby přežil.

KLÍČOVÉ POJMY: Klid, cvičení zaměřené na koncentraci, rychle reagovat na nepředvídatelné situace. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 53

53. DSIEN

Pomalu začínat s určitými věcmi
Moudrý člověk ví, že v průběhu let i z malého kaštanu vyroste obrovský strom a dokáže i z malých věcí uskutečnit velké.

KLÍČOVÉ POJMY: Jemně (pomalu, nenásilně) napřed, pomalu začínat s určitými věci, promyšlené jednání, meditace, osvobodit se (odpoutat se), čelní pohled. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 54

54. GUI ME

Správně zacházet se vztahy
Moudrý člověk ví, že stabilní vztahy jsou součástí dobrého života a snaží se to všechno ve svém životě udržet.

KLÍČOVÉ POJMY: Milostný vztah, důvěra, soulad, vzájemné porozumění, vnitřní propojení, spojení. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 55

55. FONG

Štěstí a bohatství
Moudrý člověk se dívá na polední slunce jak postupně stále víc zapadá a ví, že se tím postupně vytráci i teplo a ochlazuje se.

KLÍČOVÉ POJMY: Nadbytek, bohatství, dobrý život, přepych, hojnost, zajištěný příjem. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 56

56. LÜ

Přejít neznámý terén
Moudrý člověk se netlačí do popředí, ale ví, že jako pozorovatel může dosáhnout o hodně víc.

KLÍČOVÉ POJMY: Objevitel, vítěz, jít po svých, turista.
Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 57

57. SUN

Nenápadný a jemný vliv
Moudrý člověk ví, že i malá kapka může vyhloubit tvar do kamene a najde si čas úspěšně se vyvíjet i dál do budoucnosti.

KLÍČOVÉ POJMY: Jednotnost, jemnost, důvtip, narážky, tipy, nejasná výpověď (odpověď). Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 58

58. DUI

Interakce s druhými lidmi
Moudrý člověk ví, že i malá jezera dokážou vytvořit velké moře, z čeho dokáže vyvodit, že i mnoho lidí dokáže vytvořit jedno velké společenství.

KLÍČOVÉ POJMY: Jednání orientované jeden na druhého, něco jasně zobrazit, prodiskutovat, rozhovor, debata, rozhovory mezi zainteresovanými stranami a zájmovými skupinami, vděčnost. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 59

59. HUAN

Dosáhnout souladu
Moudrý člověk rozpozná egoismus lidí a snaží se podřídit svoje zájmy zájmům těch druhých.

KLÍČOVÉ POJMY: Pozornost, rovnováha, soudružnost jedné skupiny, statečnost (bezúhonnost), všechno, komplexnost, zařazení (začlenění) do celku, udobření, soudružnost, soulad. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 60

60. DSIE

Určit hranice
Moudrý člověk ví, že hranice a pravidla jsou důležité, protože bez těchto pravidel by velmi rychle nastal chaos.

KLÍČOVÉ POJMY: Překážky, bariéra, kontrola svého vlastního já, zakázané zóny, pravidla, něco si vytyčit (např. cíl), vysvětlení triky, podíl na tom, střízlivě něco podat, zaměření (vytyčení) vlastního revíru. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 61

61. DSCHUNG FU

Ovlivňovat druhé lidi
Moudrý člověk ví, že musí dobře zacházet se zvířaty, na to, aby je dokázal ovládat, protože i ve skutečném životě to tak je.

KLÍČOVÉ POJMY: Vedení, obměna, verze, vlastní postoj, rada, varování, přesvědčení, jisté vystupování, podnět, pokus prosadit svůj vlastní názor. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 62

62. SIAU GO

Správné zacházení s tradicemi
Moudrý člověk ví, že pravidla, tradice a zabezpečení jsou velmi důležité a snaží se z nich učit, avšak někdy se musí změnit, aby přišel i nový vítr a změna.

KLÍČOVÉ POJMY: Detaily, puntičkářství, vysoká přesnost a preciznost, precizní práce, mít vše pod kontrolou. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 63

63. GI DSI

Nechat se unášet proudem
Moudrý člověk ví, že nemůže usnout na vavřínech a proto se snaží hledat nové motivující podněty.

KLÍČOVÉ POJMY: Ztráta povzbuzení a zájmu, apatie, přesnost, bezstarostnost, pomalý začátek, pomalý, žádná pozornost, nemít žádný cíl před očima. Víc o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 64

64. WE DSI

Dosáhnout svého cíle
Moudrý člověk vidí, jak zvířata využívají přírodní podmínky ve svůj prospěch, z toho se také učí a snaží se to stejně využít ve svůj prospěch.

KLÍČOVÉ POJMY: Ukončení, zralost, finiš, konec, dosáhnout cíl, důležitý konečný bod, konečné místo, ukončení. Víc o I-ťingu.

Máte udělat nějaké důležité rozhodnutí nebo nevíte, co by jste měli v současné situaci dělat? Využijte naše dlouholeté zkušenosti. Pomůžeme vám!

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.