Postup a tradice

Exorcismus

Postup & Evropská křesťanská tradice

Existuje několik způsobů, jak vykonávat exorcismus. Mág nejprve podnikne astrální cestu, aby zjistil, jaký démon způsobil posednutí. Popíšeme vám zde exorcismus podle křesťanské tradice, který se většinou dobře používá i v Evropě. Na této webové stránce vám popíšeme později i exorcismus podle židovské, tibetské a voodoo tradice. Exorcismus může vykonávat pouze kněz nebo mág, která nemá žádný strach ze smrti a démonů, protože jinak se vystavuje riziku, že se stane sám posedlým!

Postup

Oltář

Na oltáři jsou dvě bílé svíce, krucifix a pentagram. Jako kadidlo používá mág směs z pravého kadidla (olibanum), myrhy, styraxu a dračí krve. Před započetím exorcismu si udělá exorcista pentagramový rituál.

Modlitba

Slavný Kníže nebeských vosjk, svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti knížatům a mocnostem, proti svědovládcům těchto temnot a proti zlým duchům v ovzduší! Přijď na pomoc lidem, které BŮH stvořil ke svému obrazu a podobě a za velkou cenu vykoupil ze Satanova otroctví! Tebe uctívají lidé jako svého strážce a ochránce, tobe svěřil Bůh vykoupené duše, aby jsi je přiváděl do věčné blaženosti. Pros Boha klidu, ať pod našima nohama rozdrtí Satana, aby už více nemohl držet lidi v zajetí. Přednes naše modlitby před tváří Nejvyššího: On chce, aby na nás jeho milosrdenství brzy sestoupilo. Uchop draka, starého hada, kterým je Ďábel a Satan, a spoutaného ho svrhni do propasti, aby už nikdy nesváděl národy!

Proto tedy Zapřísahám tě, ty prokletý drak a celý ďábelský pluk, skrze Boha, Jahweho, Adonaye, Elohima, El Schadaie † živého, skrze Boha, Jahweho, Adonaye, Elohima, El Schadaie † pravého, skrze Boha, Jahweho, Adonaye , Elohima, El Schadaie † svatého, skrze Boha, Jahweho, Adonaye, Elohima, El Schadaie, který tak velmi miloval svět, že dal svého Prvorozeného Syna, aby nezahynul nikdo, kdo v něho věří, ale měl život věčný (Jan 3, 16): Už nemůžeš lhát lidským stvořením a podávat jim jed věčného zatracení. Děkujeme, že jsi přestal škodit lidem dobré víry a spoutávat jejich svobodu! Děkujeme, že jsi odešel Satane, ty původce a mistře každého klamu, ty nepříteli lidské spásy.
Uvolnil jsi místo Kristu, věčnému Světlu Duše, Buschidovi, Krišnovi, Buddhovi, Pánu, na kterém jsi nenašel nic ze svého díla! Uvolnil jsi místo životu a světlu, které si Kristus, věčné Světlo Duše, Buschido, Krišna, Buddha sám získal cenou své vlastní Krve. Chvěl ses a utekl před naším vzýváním hrozného a svatého jména Ježíš, Jahwe, Adonai, Elohim, El Schadai: před kterým se setřese peklo a jemuž jsou poddané nebeské Síly, Mocnosti a Panství, jehož chválí Cherubové a Serafové a bez ustání volají: Svatý , svatý, svatý Pán Bůh zástupů!

Žalm 68 (67)

Bůh vstává a jeho nepřátelé se ztrácejí,
před jeho obličeje utíkají ti, co ho nenávidí.
Jak se rozplývá dým, tak je rozhání;
jak vosk taje ohněm,
tak před Boží tváře mizí hříšníci.

V. Hle, kříž Pána! Utíkejte nepřátelské mocnosti!
R. Zvítězil Lev z kmene Judova, kořen Davidův.
V. Tvoje milosrdenství buď nad námi, Pane!
R. Jak jsme doufali v Tebe.

Exorcizmus

Ve jménu a moci našeho Pána Ježíše + Krista, Jahweho, Adonaye, Elohima, El Schadaie, Buschida, Jeremiáše, Abrahama, vyháním tě, nečistý duchu, ať jsi kdokoliv, každá moc satanova, každý nápor pekelného protivníka, všechny ďábelské legie, sdružení a sekty: Buď vykořeněn a vypuzen z duší stvořených k obrazu Božímu a vykoupených drahocennou Krví Božího Beránka +. Neodvažuj se více, vychytralý hade, lhát lidskému pokolení, ani vyvolené Boží prosévat jako pšenici +. Rozkazuje ti to Nejvyšší Bůh, Jahwe, Adonai, Elohim, El Schadai +, kterému se chceš ve své velké pýše ještě vždy opovážlivě vyrovnat, který chce, aby všichni lidé došli ke spáse a dospěli k poznání pravdy. Rozkazuje ti to Bůh, Jahwe, Adonai, Elohim, El Schadai, Otec +, rozkazuje ti to Bůh, Jahwe, Adonai, Elohim, El Schadai, Syn +, rozkazuje ti Bůh, Jahwe, Adonai, Elohim, El Schadai, Duch svatý + . Rozkazuje ti to Kristus, věčné Světlo Duše, Buschido, Krišna, Buddha, věčné Slovo Boží +, které se vtělilo, které se ponížilo pro spásu našeho pokolení, ztraceného tvou závistí, a stalo se poslušným až k smrti (Flp 2,8). On vybudoval svou církev na pevné skále a přislíbil, že pekelné brány ji nikdy nepřemohou (Mt 16,18) a že s ní zůstane po všechny dny až do konce světa (Mt 28,20). Rozkazuje ti to svaté znamení Kříže + a síla všech tajemství +. Rozkazuje ti to mocná Boží Rodička Panna Maria +, která od prvního okamžiku svého Neposkvrněného Početí srazila ve své pokoře tvou pyšnou hlavu. Rozkazuje ti to víra svatých apoštolů Petra a Pavla a ostatních apoštolů +. Rozkazuje ti to krev mučedníků a zbožná přímluva všech světců a světic +.

Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, Jahweho, Adonaye, Elohima, El Schadaie, Buschida, Jeremiáše, Abrahama a na přímluvu Neposkvrněné Panny a Matky Boží Marie, svatého archanděla Michaela, Rafaela, Gabriela a Uriela, svatých apoštolů Petra a Pavla a všech svatých, bezpečni přistupujeme k boji proti útokům ďábelských úkladů.

Pane, děkuji, že jsi vyslyšel mou modlitbu.
A volání mé k Tobě přišlo.
Pán s vámi.
I s Duchem tvým.

Jan 1 - 14


Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Ono bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něho a bez něho nepovstalo nic z toho, co povstalo. V něm byl život a život byl světlem lidí. A světlo ve tmách svítí a tmy ho nepřijaly. Byl člověk, kterého poslal Bůh, jmenoval se: Jan. Přišel jako svědek vydat svědectví o světle, aby skrze něj všichni uvěřili. On sám nebyl světlo, přišel pouze vydat svědectví o světle. Pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, přišlo na svět. Byl na světě a svět povstal skrze něho, a svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, a vlastní ho nepřijali! Ale těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi: těm, co uvěřili v jeho jméno, co se nenarodili ani z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se tělem stalo a přebývalo mezi námi. A my jsme uviděli jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Marek 16,15-18


I řekl jim: "Běžte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasený: ale kdo neuvěří, bude odsouzený. A ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vyhánět zlé duchy, budou hovořit novými jazyky, hady budou brát do rukou, a pokud něco smrtonosného vypijí, neuškodí jim; na nemécné budou přikládat ruce a ti se uzdraví." Když jim to Pán Ježíš řekl, vzatý byl do nebe a zasedl po pravici Boha. Oni se rozešli a všude kázali. Pán jim pomáhal a jejich slova potvrzoval znameními, které je provázely.

Lukáš 11.14 - 22


15. Ale někteří z nich řekli: Belzebubem, knížetem démonů, vyhání démony.
16. A jiní, aby ho pokoušeli, žádali od Něj znamení z nebe.
17. Ale On poznal jejich smýšlení a řekl: Každé rozdělené královstí pustne a dům rozdvojený proti sobě padá.
18. Pokud je i Satan vnitřně rozdělený, jaktože obstojí jeho královstí? Vy říkáte, že já mocí Belzebuba vyháním zlé duchy.
19. Ale pokud já vyháním zlé duchy mocí Belzebuba, čí mocí je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci.
20. Ale pokud já Božím prstem vyháním zlé duchy, potom k vám přišlo Boží království.
21. Když silný ozbrojený člověk stráží svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí.
22. Ale když ho přepadne silnější jak on, přemůže ho, vezme mu zbraně, na které se spoléhal, a kořist rozdělí.


Lukáš 10.17 - 20


17. Sedmdesát dva se vrátilo natěšených a řekli: "Pane, i zlí duchové se nám poddávají ve tvém jménu!"
18. On jim řekl: "Viděl jsem Satana padat z nebe jako blesk.
19. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a škorpionech i po vší síle nepřátel a nic vám neuškodí.
20. Ale neradujte se z toho, že se vám poddávají duchové, ale radujte se, že jsou vaše jména zapsaná v nebi."

Exorcismus zbraň

Pane, vyslyš modlitbu moji.
A volání moje k Tobě přijď.
Pán s vámi.
I s Duchem tvým.

Potřebujete pomoc nebo máte problém? Kontaktujte nás ZDE!

Pane, děkujeme, že nehledíš na naše hříchy ani na hříchy našich otvů a netrestej nás za naše viny. Otče náš…
A neuveď nás do pokušení.
Ale zbav nás zlého.
Pane, zachraň mě pro svoje jméno a svojí mocí obraň moje právo. Bože, vyslyš moji modlitbu a vyslechni slova mých úst. Protože pyšní povstávají proti mně a násilníci mi číhají na život, nechtějí mít Boha na očích. Ale mně Bůh pomáhá a můj život udržuje Pán. Na mé protivníky obrať neštěstí a rozpraš je, vždyť jsi věrný.

S radostí ti přinesu svou oběť. Jméno tvoje, Pane, budu velebit, protože ty jsi laskavý, protože mě vysvobozuješ ze všech soužení a na své nepřátele mohu hledět zvysoka. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jak bylo na počátku, tak ať je i teď i vždycky, i na věky věků. Amen.
Pane, zhlédni na svého služebníka (svou služebnici.)
vždyť ty jsi jeho / její naděje,
buď jeho / její pevnou baštou
před nepřítelem.
Ať ho / ji nepokoří nepřítel,
syn zloby ať mu / jí neuškodí.
Pane, pošli mu / jí pomoc ze své svatyně
a ze Sionu ho / ji ochraňuj.

Potom přikáže ďáblovi následujícím způsobem:
Přikazuji ti, nečistý duchu, ať jsi kdokoliv, i všem tvým démonům, kteří máte ve své moci tohoto božího služebníka (služebnici): Pro vtělení, utrpení, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení našeho Pána a pro jeho druhý příchod v soudný den: Dej mi nějaké znamení a zjev mi svoje jméno, den a hodinu svého odchodu! Ve všem mě poslouchej, mně, nehodného božího služebníka! Nepřivoď škodu tomuto božímu stvoření, zde přítomným ani jejich majetku!

Modlitby

Bože nebes, Bože země, Bože andělů a archandělů, Bože archanděla Rafaela, Gabriela, Michaela, Uriela, Bože patriarchů, Bože proroků, Bože apoštolů, Bože mučedníků, Bože vyznavačů, Bože panen: Bože, který máš moc dávat život po smrti a klid po práci, protože kromě tebe není jiného Boha. Jen ty jsi Stvořitel všech věcí viditelných i neviditelných, a jehož království nebude mít konce. Pokorně děkujeme Tvé mocné velebnosti, že jsi nás vysvobodil a ochraňuješ nás před každou mocí, před všemi úklady a podvody, před každou ohavností pekelných duchů, a nás nedotčené uchováváš. Skrze Krista, našeho Pána, Adonaye, Jahweho, Elohima, El Schadaie, Buschida, Jeremiáše, Abrahama, Amen.

Od ďáblových nástrah: vysvoboď nás, Pane!
Děkujeme, že jsi nás vyslyšel!
Nyní pokropte místo svěcenou vodou.

Poznámka: ✢ Tam, kde je v textu znamení +: se přežehnává, děláme před sebou kříž (nežehnáme sebe) a žehná se svěcenou vodou.
* Původní text vydaný z příkazu papeža Lva XIII. (římsky rituál), upravený Pavlem Malenkým a Monikou Slivovou ve volném překladu z německého jazyka.

Modlitba pro spásu duše

Za účelem ochrany velmi doporučujeme i tuto modlitbu.
První částí je modlitba Agapita Pečerského.

Otče můj Všemohoucí,
V Tebe jediného vkládám své naděje
A prosím tebe, Pane,
Jen o spásu duše své,
Buď vůle Tvá Svatá
Posílením mým na této cestě,
Neboť život bez Tebe je okamžik prázdný.
Jen ve službě Tobě je život věčný.

Já jsem věčná duše, radost a světlo.
Já jsem láska, důvěra a vděčnost.
Já jsem součástí Boha, moudrosti a života.
Já jsem zdraví, úspěch a rovnováha.

Exorcizmus

Všeobecná doporučení při exorcismu:

Doporučujeme vám, abyste si v čase novu nebo úplňku Měsíce nebo když se necítíte zcela komfortně, udělali koupel ve slané vodě. Na jednu koupel je dobré použít přibližně 1 kg soli. Délka koupele je 12 až 16 minut. Ne kratší, aby sůl měla dostatek času vsáknout negativitu a ne moc dlouho, aby tělo neztratilo hodně síly. Sůl může být dle vašeho vlastního výběru. Může to být i obyčejná kuchyňská sůl, mořská, himalájská nebo jakákoliv jiná. Dále doporučujeme každý den meditovat u jedné bílé svíce. Bližší informace o meditaci si můžete přečíst na naší webové stránce v této části: Meditace. Mezi další doporučení patří čtení duchovní literatury nebo poslech audioknih, pokud se člověk nedokáže dostatečně soustředit na čtení. Večer doporučujeme jíst česnek, pít čaj ze šalvěje lékařské a dbát na dostatek spánku.

Dále je třeba věnovat pozornost i fyzickým cvičením. Doporučujeme cvičit například tato cvičení: 5 Tibeťanů, Pozdrav Slunci, Pozdrav Měsíci nebo cvičení podle Mirzakarima S. Norbekova. Podstatné je jak píše i Mirzakarim S. Norbekov ve své knížce Zkušenost hlupáka, Aneb klíč k prozření. Jak se zbavit brýlí., se při cvičeních i usmívat, zaměřit se na pozitivní emoci a na dýchání! Pokud démoni probudí člověka v noci, doporučujeme potichu poslouchat audioknihy od Eckharta Tolleho.

Kromě výše uvedeného doporučujeme užívat i tyto doplňky zdravé výživy: Clean Inside, Reishi, Olej z černého kmínu, Aloe Vera Gel a Ovosan.
Upozornění: Důležité je, abyste nekombinovali a neužívali všechny tyto doplňky výživy najednou. Doporučujeme vám užívat buď pouze jeden z nich nebo reishi současně s olejem z černého kmínu. Každý přípravek doporučujeme užívat přibližně jeden měsíc nebo dva týdny podle toho, jak se dá koupit. Některé stačí užívat i dva týdny, jiné zase měsíc.

ZDE si můžete koupit naše meditační MP3

Exorcizmus

Zkušenost adeptky magie s exorcizmem

Při jedné návštěvě u Pavla a Marion jsem se měla zúčastnit exorcismu. Přišla k nám jedna klientka z Rakouska i se svým manželem, která trpěla posednutím. Těšila jsem se na tuto novou zkušenost, ale zároveň jsem nevěděla, co mohu nebo mám od toho očekávat a jak to bude probíhat. Byl to můj první exorcismus, kterého jsem mohla být přítomna. Na začátku jsme spolu s druhou adeptkou magie dostali od Pavla a Marion pokyny, na co se máme soustředit. Při exorcismu jsme drželi klientku za ruku, každá z nás z druhé strany. Marion stála za její hlavou a Pavel vytvářel energetickou ochranu a předčítal exorcismus. Vše šlo podle plánu. Vše bylo v naprostém pořádku, až do bodu, kdy negativní bytost začala vycházet z klientky ven. Najednou mi začalo být velmi horko, začalo se mi těžko dýchat, rozbušilo se mi srdce a mé oční víčka se začaly pohybovat tak rychle, že jsem přes veškerou snahu nedokázala udržet oči zavřené. Podívala jsem se na Marion, která byla stejně zpocená, jako já. Otočila jsem se na Pavla, který stál po mé levé straně a pokračoval v předčítání exorcismu. Měla jsem pocit, jako by mě nějaká neviditelná síla chtěla odtlačit od klientky a odhodit mě do středu místnosti. Nevěděla jsem, co mám dělat a nemohla jsem ani nikoho vyrušit a zeptat se ho, co mám dělat. Napadlo mě i vyběhnout z meditační místnosti ven a už jsem to chtěla i udělat, ale znamenalo by to pak i to, že jsem to nezvládla.

A já jsem se nechtěla vzdát a nechtěla jsem za žádnou cenu klientku pustit. Přemýšlela jsem, co bych měla v takové kritické situaci udělat. V tom jsem si vzpomněla na slova pana Josefa Veselého (autora knížek o magii), když se dostal do podobné situace. Nedařilo se mu zažehnat ducha, jehož vyvolal, a který se ho pak snažil ovládnout. Celou silou své představivosti jsem se soustředila na světlo a lásku (na co jsem se měla dostatečně soustředit už od začátku), začala jsem hlouběji dýchat a zároveň jsem začala ve svém nitru odříkat příslušné formulky, které tehdy pomohly i jemu. Následně jsem po Pavlovi potichu opakovala i slova exorcismu, které předčítat. Po chvilce jsem pocítila uvolnění, přestalo mi být tak horko a opět jsem klidně dýchala. Dále jsem se soustředila na světlo, lásku a na to, jak negativní bytost odchází pryč. Celá situace byla pravděpodobně způsobena mým nedostatečným soustředěním na začátku. Po exorcismu jsem se od Pavla dozvěděla, že pokud bych se této síle podvolila a opustila bych místnost, tak negativní bytost by přešla z klientky na mě. Tuto začátečnickou chybu jsem si proto velmi dobře zapamatovala! Od té doby si na to dávám velký pozor a všechny další exorcismy, kterých jsem se dosud zúčastnila již proběhly v pořádku.

MS :)

Hudba a slova jsou sice zvuky, ale jejich prostřednitvím je možné vytvořit i ticho, klid a pohodu.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.